AdvicesForNewbies

MultilingualExperiment

[da]Multisprogs experiment
[de]Mehrsprachiges Experiment
[eo]Multlingva eksperimento
[en]Multilingual experiment
[fr]Expérience multilingue
[he]ניסוי רב לשוני
[it]Esperimento multilingue


[da]Tips til nybegyndere
[de]Ratschläge für Neulinge
[en]Advices for newbies
[fr]Conseils pour débutants
[it]Consigli per i principianti

[da]Korte og venlige oplysninger om hvordan man bruger en Wiki
[de]Kurze, freundliche Empfehlungen für Neulinge zum Gebrauch von Wiki
[en]Short, friendly recommendations for beginners regarding the use of Wiki
[fr]Pour faire court des recommandations amicales pour débutants concernant l'usage de Wiki
[it]Brevi e amichevoli suggerimenti su come si usa wiki, per chi vuole cominciare

[da]Skriv i en wiki du føler dig hjemme i. Der er mange wikis!
[de]Schreibe auf dem Wiki, auf dem du dich wohl fühlst. Es gibt viele Wikis.
[en]Write on the wiki which you feel comfortable on. There are many wikis.
[fr]Ecrivez sur le wiki, vous vous sentez à l'aise. Il existe beaucoup de wikis.
[it]Il wiki è fatto per scriverci su; basta trovarne uno che ci fa sentire a nostro agio; ce ne sono già un bel po'.

[da]På din wiki-homepage kan du skrive hvad du vil. Men hold dig en smule tilbage i starten med at skrive i resten af wiki'en, selvom du måske befinder dig i en (forståeligt nok) euforisk rus over mulighederne. Det kan være at siden indeholder flere perspektiver end du lige ser ved et kort blik. Læs, hvis du vil skrive. Skriv hvor du har gennemlæst (At læse i en wiki er anderledes, ikke linært, lær det). Hvis du har en god ny idé så lav en ny side til den. Gør det på det rigtige tidspunkt, Ikke før og ikke efter.
[de]Auf deiner Homepage im Wiki, kannst du machen was du willst. Sei auf dem übrigen Wiki - trotz aller möglicher, verständlicher Euphorie zunächst ein wenig zurückhaltend - es könnte sein, dass dort mehr vor sich geht, als du zunächst zu erfassen vermagst. Lies, wenn du schreiben willst. Was du gelesen hast, dazu schreibe, wenn du magst (lesen auf wiki ist anders, nicht linear, erlerne es). Wenn du eine gute, neue Idee hast, lege eine Seite dazu an. Tue dies im richtigen Augenblick, nicht vorher, nicht nachher.
[en]On your wiki-homepage you can do what you want. Be a little reserved on the rest of the Wiki first - despite all possible, understandable euphoria. It could be that more takes place there, than you are able to comprehend at first. Read, if you want to write. What you read well, write on that, if you like (to read on wiki, is different, non linear, learn it). If you have a good, new idea, create a page for it. Do this in the right moment. Not before, not afterwards.
[fr]Sur votre page personnelle wiki, vous pouvez faire ce que vous voulez. Restez d'abord sur votre réserve vis à vis du wiki - même si cela est possible de tomber dans une euphorie compréhensible. Avant de vous épancher, montrez-vous capable de comprendre d'abord. Lisez si vous voulez écrire. Ce que vous lisez bien, puis écrivez, si vous aimez (lire sur wiki est différent, non linéaire, apprenez). Si vous avez une bonne idée, une n ouvelle, créez une page. Faites cela au bon moment. Pas avant, pas après

[da]Formentlig er folk venlige mod dig. Hvis de ikke er, så vær alligevel venlig tilbage. Er folk stadig ikke venlige så find en anden wiki. Der er mange wikis.
[de]Vielleicht ist man freundlich zu dir. Wenn nicht, sei trotzdem freundlich. Ist man dann noch nicht freundlich zu dir, such dir ein anderes Wki. Es gibt viele Wikis.
[en]Perhaps people are friendly to you. If not, be friendly nevertheless. If people are not yet friendly to you, look for another Wiki. There are many Wikis.
[fr]Peut-être que les gens sont amicaux avec vous. Si tel n'est pas le cas, restez amical malgré cela. Si les personnes ne se montrent pas à ce stade amicales envers vous, orientez-vous vers un autre wiki.

[da]Måske der foregår mere i en wiki end du umiddelbart forstår. Derfor vær forberedt på at forstå: Hvad sker der, og hvad er sket før. Mange wikis har en fortid og dermed en historie (en wiki er bogstaveligt talt en historie(-bog)). Du vil møde mennesker! Wiki er ikke en vittighed så læs deres ord.
[de]Vielleicht also geht auf dem Wiki mehr vor, als du es zunächst zu erfassen vermagst. Versuche daher zu verstehen, was dort vor sich geht, und was dort vor sich gegangen ist. So manche Wikis haben bereits Geschichte (Wiki an sich ist Geschichte, genaugenommen). Du lernst Menschen kennen. Wiki ist kein Scherz. Lies ihre Worte.
[en]Perhaps more is taking place on the wiki, than you are able to comprehend at first. Therefore make attempts to understand: what is taking place there, and what took place there. So some Wikis already have history (Wiki actually is history, strictly spoken). You become acquainted with humans. Wiki is not a joke. Read their words.
[fr]Peut-être plus prend place sur le wiki, que vous n'êtes capable de comprendre à première vue. Par conséquent tentez de comprendre ce qui se passe et ce qui s'es passé. Ainsi quelques wikis ont déjà une histoire (Wiki est actuellement une histoire, au sens strict). Vous êtes connectés sur des humains. Le Wiki n'est pas une plaisanterie. Lisez leurs mots

[da]Skriv hvad du føler for. Hvis det du skriver om, har andres interesse så vær forberedt på besvarelser.
[de]Schreib, was du willst. Was jedoch mit den Interessen der Beteiligten zu tun hat, darauf wird dir eher geantwortet werden.
[en]Write, whatever you want. However, if has to do with the interests of the others involved, you will rather be answered to.
[fr]Ecrivez ce que vous voulez. De toutes les façons, si cela à a voir avec les intérêts des autres, on aura tendance à vous répondre.

[da]Få en fornemmelse af omgangstonen i wiki'en. Hvordan taler folk til hinannen? Kig på den måde du selv kommunikerer på. Hvordan vil dem, som du nu kender en smule ved at have læst deres ord, reagere på det du skriver? Føl efter..! Intet er forbudt på en wiki, men husk alt har konsekvenser. En undskyldning, hvis du har gået over 'stregen', er (som i det fysiske liv) på sin plads. Gør det.
[de]Lese dich in den Ton einer Gemeinschaft ein. Wie spricht man miteinander? Erwäge nun deine Sprache. Wie werden diejenigen, die dir nunmehr ein wenig bekannter sind, reagieren auf das, was du schreibst? Fühle dich ein. Nichts ist verboten auf Wiki, alles jedoch hat Konsequenzen. Sich zu entschuldigen, sollte man über die Stränge geschlagen haben, ist (wie in der wirklichen Welt) ein probates und wirksames Mittel. Benutze es.
[en]Groove in with the tone of a community. How do people speak to one another? Now consider your own language. How will those, which are now a little more well-known to you, react on what you write? Feel. Nothing is forbidden on wiki, everything however has consequences. To apologize, in case you exaggerated, is (just as in real life) a probate and effective means. Use it.
[fr] Insérez-vous avec le ton d'une communauté. Comment les gens se parlent de l'un à l'autre ? Maintenant prenez en considération votre propre langue. Comment ceux, que vous connaissez un peu mieux, réagissent à ce que vous écrivez ? Prenez le pouls. Rien n'est interdit sur wiki, même si tout a des conséquences. Tout comme dans la vraie vie, présentez ses excuses au cas où vous auriez exagéré reste un moyen efficace et probant. Faites-le.

[da]Hjælp andre hvor du kan - Så vil du blive hjulpet af andre hvor de kan.
[de]Hilf anderen wo du kannst, so wird dir geholfen, wo andere es können.
[en]Help others where you can, then you will be helped where others can.
[fr]Aidez les autres comme vous pouvez, et vous serez aidé là où les autres le peuvent.

[da]Hvis du støder på regler i en wiki, så vær mistænksom. Det er ikke alt hvad du læser der er udviklet i fællesskab. Hvad skriver dem der er engageret? Dette er vigtigt. Regler er lavet af dem der er engageret; ved observering, i skrift, ved at veje for og imod, via analyse og enighed om en almen procedure. Dette tager lang tid til at udvikle. Men alligevel betyder ordet "wiki" hurtig. Ting udvikler sig "wiki på en wiki". Vær derfor særlig opmærksom på regler. De er 'venlige' formaninger og kan fortolkes på mange måder. Det der tæller er hvorledes folk optræder over for hinannen, og hvorledes folk har optrådt over for hinannen også. Prøv at forstå det, analyser det og ikke mindst prøv at formuler det. Det vil være en god ting.
[de]Findest du im Wiki Regeln vor, so sei mistrauisch. Nicht alles, was du liest, ist gemeinsam entstanden. Was schreiben die Beteiligten? Das ist wichtig. Regeln schaffen die Beteiligten, indem sie beobachten, was sie schreiben, es analysieren, die Vor- und Nachteile abwägen und sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen. Das braucht lange, lange Zeit. "Wiki" aber heisst "schnell". Die Dinge entwickeln sich "wiki" auf Wiki. Mistraue daher Regel. Sie sind "freundliche Empfehlungen", und sie können zu ihrem Vorteil verändert werden, oder sie sind es in den Köpfen bereits. Wie die Beteiligten miteinander umgehen zählt, auch wie sie mitteinander umgegangen sind. Erfasse es. Analysiere es. Formuliere es. Das wäre gut.
[en]If you find rules in the Wiki, then be suspicious. Not everything that you read, was developed together. What do the involved people write? That is important. Rules are created by the people involved; by observing, by writing, by weighing the pro and cons, by analyzing it and agreeing on a common proceeding. That requires a long, long time to develop. "Wiki" however means "fast". The things develop "wiki" on wiki. Be suspicious against rules therefore. They are "friendly recommendations", and they can be changed for their advantage, or they so already in the heads of the people. What counts is how people act with one another, how they acted with one onother as well. Comprehend it. Analyze it. Formulate it. That would be good.
[fr]Si vous trouvez des règles dans le Wiki, soyez alors soupçonneux. Pas tout que vous avez lu, n'a été développé par le groupe. Qu'écrivent les personnes impliquées ? C'est important. Les règles créées sont créées par les personnes impliquées, par l'observation, ce qu'elles écrivent, pèsent le pro et le contre, l'analysent et conviennent d'une démarche commune. Ceci exige beaucoup beaucoup de temps. "Wiki" cependant signifie "rapide". Les choses développent "wiki" sur le wiki. Soyez donc soupçonneux envers les rgèles. Elles sont "des recommandations amicales" et peuvent être changées à leur avantage, ou elles ont aussi déjà pris place dans les têtes de la commuanuté. Ce qui compte est de savoir comment les gens interagissent les uns avez les autres, tout comme de savoir comment ils ont agi l'un avec l'autre. Comprenez-le. Analysez-le. Formulez-le. Ce serait bien.

[da]På en wiki er det generelt muligt-for-alle at opnå et maksimalt informations niveau. Som kan beskrives således: Alle (over hele kloden) har mulighed for at vide alt. Så derfor er der ikke tomt snak på en wiki. Vi kan sende emails til hinannen med sladder - Men er det nødvendigt? Sikkert er det, at respekt er det der tæller på en wiki.
[de]Es gibt auf Wiki ein einziges, allgemeines, generelles für jeden mögliches, maximales Informationslevel, das ist: Jeder (weltweit) vermag alles zu wissen. Es gibt daher auf Wiki keinen Tratsch. Man kann sich gegenseitig emails schicken, in denen man übereinander herzieht, sicher. Aber ist das nötig? Auf Wiki selbst jedenfalls zählt Respekt.
[en]On wiki there is one general, possible-for-everybody, maximum information level, which is: Everyone (world-wide) is able to know everything. Therefore on wiki there is no gossip. You can send one another emails to gossip, sure. But is that necessary? On Wiki itself anyhow counts respect.
[fr]Sur wiki il y a un niveau d'information maximal possible pour tout le monde, ce qui veut dire : quiconque (dans le monde) peut tout savoir. Par conséquent pas de bavardage sur wiki. Vous pouvez vous envoyer des courriers électroniques bien sûr. Mais est-ce nécessaire. Sur le wiki lui-même tout ce qui compte c'est le respect.

[da]Som i det fysiske liv, hvis du har dummet dig så er en undskyldning en god og effektiv vej ud af problemet - Dette kan ikke nævnes for ofte.
[de]Sich zu entschuldigen, sollte man über die Stränge geschlagen haben, ist ein probates und wirksames Mittel. Das kann man nicht oft genug sagen.
[en]As in real life, in case you exaggerate, apologizing is an effective solution. That cannot be said often enough.
[fr]Vous excuser, au cas où vous auriez exagéré, demeure (comme dans la vraie vie) un moyen probant et efficace. Cela ne peut être répété suffisammment souvent.

[da]Hvis du finder noget du kan lide så sig (skriv) det. Sig "tak" hvis du har fået hjælp. En smule båndbredde og et par tastetryk er alt det kræver.
[de]Wenn du etwas gut findest, lobe es. Bedanke dich, wenn dir geholfen wird. Das bisschen Bandbreite und die paar Sekunden Tipperei, ich bitte dich!
[en]If you find something you like, praise it well. Say "thank you" if you are helped. Just a bit of bandwidth and a few seconds of typing, please.
[fr]Si vous trouvez quelque chose que vous aimez, ne tarissez pas d'éloges. Dites "merci" si cela vous a aidé. Ce peu de bande passante et ce 'quelques secondes de saisie'. Je vous en supplie!

[da]Lad være med at være en vrissenpind for i en wiki er glasset ikke halvtomt men derimod halvt fyldt.
[de]Sei kein Miesepeter, weil auf Wiki ist das Glas nicht halbleer sondern halbvoll.
[en]Don't be a curmudgeon, because on Wiki the glass is not half-empty but half-full.
[fr]Ne soyez pas un Miesepeter, parce que sur Wiki le verre n'est pas à moitié-vide mais à moitié-plein.


"Miesepeter" from mies (bad, lousy, terrible) and Peter (the common name, Piere). German proverberian construction. A person spreading a bad mood, carrying a lot of bad Zauber, diminishing StigMergy in the Community. No idea how to translate it.

I think curmudgeon will suit! That word in english has a light sound to it (though dictionary definition sounds very negative). People often say 'loveable curmudgeon'. This is a handy page. I would say it is a 'cautionary' list in addition to 'friendly' in it's tone… you know what I mean?

Thanks. cautionary "characterized by or serving as a warning" it says. A list of warnings it is as well, you mean? Kind of. Friendly warnings in order to prevent people from being disappointed because they behaved in an unclever way. Somehow. Thanks.

I am fake editing all multilingual pages to make them come up in the RecentChanges of MultilingualExperiment, as I made a page MultilingualCommunication on wikipedia presenting the MultilingualExperiment. http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilingual_communication. Wikipedians will look at it and I want it to be beautiful ;).

I think the danish version of "curmudgeon" is "vrissenpind". - I added a danish translation of this page - even if i dont think the multilanguage thing is possible to carry out in a general manner. - But that i maybe write about elsewhere. - But happy to join the eXperiment! :) --/sEi

What is the world constructed of? A lot of languages. And there are great people speaking them. Let's not ever waste no energy on fuzzing about which is first and last. We have the decent filters to read the language we want only. Putting them just alpabetically will make us have Albanian first and Chinese last (International language code or whatever it is calesd = zh) if not Zulu joins in. I first thought Englisch shoud be first and the rest alphabetically, no. I'll simply move Englisch to its place in the Alphabet. Just use the filters, please. :)

(CommunityWikiFooter)

Languages: